>ZNF680_ENST00000447137 MPGPPGSLEMGPLTFRDVAIEFSLEEWQCLDTAQRNLYRKVMFENYRNLVFLGIAVSKPH LITCLEQGKEPWNRKRQEMVAKPPESYCVAQADLELLVSSYLTALASLKMWDYRNNPLCQ ATM*