>ZNF493_ENST00000339914 MPGPPESLDMGPLTFRDVAIEFSLEEWQCLDTAQQDLYRKVMLENYRNLVFLAGIAVSKP DLVTCLEQGKDPWNMKGHSTVVKPPVETGFHRFSQDGLYLLTS*