>UBE2V2_ENST00000521346 MTLTRWTGMIIGPPRTNYENRIYSLKVECGPKYPEAPPSVRFVTKINMNGINNSSGMVDA RSIPVLAKWQNSYSIKVVLQELRRLMMSKENMKLPQPPEGQTYNN*