>UBE2V2 MAVSTGVKVPRNFRLLEELEEGQKGVGDGTVSWGLEDDEDMTLTRWTGMIIGPPRTNYEN RIYSLKVECGPKYPEAPPSVRFVTKINMNGINNSSGMVDARSIPVLAKWQNSYSIKVVLQ ELRRLMMSKENMKLPQPPEGQTYNN*