>UBE2I_ENST00000566587 MSGIALSRLAQERKAWRKDHPFGFVAVPTKNPDGTMNLMNWECAIPGKKGTPWEGGLFKL RMLFKDDYPSSPPKCKFEPPLFHPNVYPSGTVCLSILEEDKDWRPAITIKQILLGIQELL NEPNIQDPAQAEAYTIYCQNRVEYEKRVRAQAKKFAPS*