>UBE2I_ENST00000406620 MSGIALSRLAQERKAWRKDHPFGFVAVPTKNPDGTMNLMNWECAIPGKKGTPWEGGLFKL RMLFKDDYPSSPPKCKFEPPLFHPNVYPSGTVCLSILEEDKDWRPAITIKQILLGIQELL NEPNIQDPAQAEAYTIYCQNRVEYEKRVRAQAKKFAPS*