>UBE2I MSGIALSRLAQERKAWRKDHPFGFVAVPTKNPDGTMNLMNWECAIPGKKGTPWEGGLFKL RMLFKDDYPSSPPKCKFEPPLFHPNVYPSGTVCLSILEEDKDWRPAITIKQILLGIQELL NEPNIQDPAQAEAYTIYCQNRVEYEKRVRAQAKKFAPS*