>UBE2G2_ENST00000330942 MNEENFFEWEALIMGPEDTCFEFGVFPAILSFPLDYPLSPPKMRFTCEMFHPNIYPDGRV CISILHAPGDDPMGYESSAERWSPVQSVEKILLSVVSMLAEPNDESGANVDASKMWRDDR EQFYKIAKQIVQKSLGL*