>UBE2D2 MALKRIHKELNDLARDPPAQCSAGPVGDDMFHWQATIMGPNDSPYQGGVFFLTIHFPTDY PFKPPKVAFTTRIYHPNINSNGSICLDILRSQWSPALTISKVLLSICSLLCDPNPDDPLV PEIARIYKTDREKYNRIAREWTQKYAM*