>UBE2B MSTPARRRLMRDFKRLQEDPPVGVSGAPSENNIMQWNAVIFGPEGTPFEDGTFKLVIEFS EEYPNKPPTVRFLSKMFHPNVYADGSICLDILQNRWSPTYDVSSILTSIQSLLDEPNPNS PANSQAAQLYQENKREYEKRVSAIVEQSWNDS*