>TRIB1_ENST00000519576 MKGEDDALSDKHGCPAYVSPEILNTTGTYSGKAADVWSLGVMLYTLLVGRYPFHDSDPSA LFSKIRRGQFCIPEHISPKARCLIRSLLRREPSERLTAPEILLHPWFESVLEPGYIDSEI GTSDQIVPEYQEDSDISSFFC*