>TPT1_ENST00000530705 MIIYRDLISHDEMFSDIYKIREIADGLCLEVEGKMVSRTEGNIDDSLIGGNASAEGPEGE GTESTVITGVDIVMNHHLQETSFTKEAYKKYIKDYMKSIKGKLEEQRPERVKPFMTGAAE QIKHILANFKNYQFFIGENMNPDGMVALLDYREDGVTPYMIFFKDGLEMEKC*