>TPT1_ENST00000379060 MFSDIYKIREIADGLCLEVEGKMVSRTEGNIDDSLIGGNASAEGPEGEGTESTVITGVDI VMNHHLQETSFTKEAYKKYIKDYMKSIKGKLEEQRPERVKPFMTGAAEQIKHILANFKNY QFFIGENMNPDGMVALLDYREDGVTPYMIFFKDGLEMEKC*