>TMEM41A_ENST00000296254 MRPLLGLLLVFAGCTFALYLLSTRLPRGRRLGSTEEAGGRSLWFPSDLAELRELSEVLRE YRKEHQAYVFLLFCGAYLYKQGFAIPGSSFLV*