>TMEM38A MELLSALSLGELALSFSRVPLFPVFDLSYFIVSILYLKYEPGAVELSRRHPIASWLCAML HCFGSYILADLLLGEPLIDYFSNNSSILLASAVWYLIFFCPLDLFYKCVCFLPVKLIFVA MKEVVRVRKIAVGIHHAHHHYHHGWFVMIATGWVKGSGVALMSNFEQLLRGVWKPETNEI LHMSFPTKASLYGAILFTLQQTRWLPVSKASLIFIFTLFMVSCKVFLTATHSHSSPFDAL EGYICPVLFGSACGGDHHHDNHGGSHSGGGPGAQHSAMPAKSKEELSEGSRKKKAKKAD*