>TMEM240 MSMSANTMIFMILGASVVMAIACLMDMNALLDRFHNYILPHLRGEDRVCHCNCGRHHIHY VIPYDGDQSVVDASENYFVTDSVTKQEIDLMLGLLLGFCISWFLVWMDGVLHCAVRAWRA GRRYDGSWTWLPKLCSLRELGRRPHRPFEEAAGNMVHVKQKLYHNGHPSPRHL*