>TMEM151A MPEDGAGDGGEVPALIPDGEPLREEQRPLKQSLGSSLCRESHWKCLLLTLLIHACGAVVA WCRLATVPRLVLGPEAALARGAGGPPPTYPASPCSDGYLYIPLAFVSLLYLLYLAECWHC HVRSCQAPRTDAHTVLALIRRLQQAPPCVWWKATSYHYVRRTRQITRYRNGDAYTTTQVY HERADSRTARGEFDYSAHGVRDVSKELVGLAEHAATRLRFTKCFSFGSAEAEASYLTQRA RFFSANEGLDDYLEAREGMHLKDVDFRESLMVFADPRSPPWYARAWVFWLVSAATLSWPL RVVAAYGTAHVHYQVEKLFGASSPPPGAVPSGPPLSRVATVDFTELEWHICSNRQLVPSY SEAVVMGAGSGAYLRGCQRCRRSVSSNSLPPARPSGPRLPFSRSRLSLGAGGRATPGVFR SLSGGPLGRRGEDTEPLESPPCYEDALYFPVLIVHGDSGCQGDGQGAL*