>TIMP3 MTPWLGLIVLLGSWSLGDWGAEACTCSPSHPQDAFCNSDIVIRAKVVGKKLVKEGPFGTL VYTIKQMKMYRGFTKMPHVQYIHTEASESLCGLKLEVNKYQYLLTGRVYDGKMYTGLCNF VERWDQLTLSQRKGLNYRYHLGCNCKIKSCYYLPCFVTSKNECLWTDMLSNFGYPGYQSK HYACIRQKGGYCSWYRGWAPPDKSIINATDP*