>TBCB_ENST00000586868 MELELYGVDDKFYSKLDQEDALLGSYPVDDGCRIHVSQISSLATGLVSAMMSHWGKMMAV *