>TAS2R1 MLESHLIIYFLLAVIQFLLGIFTNGIIVVVNGIDLIKHRKMAPLDLLLSCLAVSRIFLQL FIFYVNVIVIFFIEFIMCSANCAILLFINELELWLATWLGVFYCAKVASVRHPLFIWLKM RISKLVPWMILGSLLYVSMICVFHSKYAGFMVPYFLRKFFSQNATIQKEDTLAIQIFSFV AEFSVPLLIFLFAVLLLIFSLGRHTRQMRNTVAGSRVPGRGAPISALLSILSFLILYFSH CMIKVFLSSLKFHIRRFIFLFFILVIGIYPSGHSLILILGNPKLKQNAKKFLLHSKCCQ*