>STRADA_ENST00000638309 MSFLVSKPERIRRWVSEKFIVEGLRDLELFGEQPPGDTRRKTNDASSESIASFSKQEVMS SFLPEGGCYELLTVIGKGFEDLMTVNLARYKPTGEYVTVRRINLEACSNEMVTFLQGELH VSKLFNHPNIVPYRATFIADNELWVVTSFMAYGSAKDLICTHFMDGMNELAIAYILQGVL KALDYIHHMGYVHRSVKASHILISVDGKVYLSGLRSNLSMISHGQRQRVVHDFPKYSVKV LPWLSPEVLQQNLQGYDAKSDIYSVGITACELANGHVPFKDMPATQGEDSTVKGI*