>SPTSSB_ENST00000497137 MDLRRVKEYFSWLYYQYQIISCCAVLEPWERSMFNTILLTIIAMVVYTAYVFIPIHIRLA WEFFSKICGYHSTISN*