>SPTSSB MDLRRVKEYFSWLYYQYQIISCCAVLEPWERSMFNTILLTIIAMVVYTAYVFIPIHIRLA WEFFSKICGYHSTISN*