>SPTSSA MAGMALARAWKQMSWFYYQYLLVTALYMLEPWERTVFNSMLVSIVGMALYTGYVFMPQHI MAILHYFEIVQ*