>SPP2 MISRMEKMTMMMKILIMFALGMNYWSCSGFPVYDYDPSSLRDALSASVVKVNSQSLSPYL FRAFRSSLKRVEVLDENNLVMNLEFSIRETTCRKDSGEDPATCAFQRDYYVSTAVCRSTV KVSAQQVQGVHARCSWSSSTSESYSSEEMIFGDMLGSHKWRNNYLFGLISDESISEQFYD RSLGIMRRVLPPGNRRYPNHRHRARINTDFE*