>SPINK1 MKVTGIFLLSALALLSLSGNTGADSLGREAKCYNELNGCTKIYDPVCGTDGNTYPNECVL CFENRKRQTSILIQKSGPC*