>SCD MPAHLLQDDISSSYTTTTTITAPPSRVLQNGGDKLETMPLYLEDDIRPDIKDDIYDPTYK DKEGPSPKVEYVWRNIILMSLLHLGALYGITLIPTCKFYTWLWGVFYYFVSALGITAGAH RLWSHRSYKARLPLRLFLIIANTMAFQNDVYEWARDHRAHHKFSETHADPHNSRRGFFFS HVGWLLVRKHPAVKEKGSTLDLSDLEAEKLVMFQRRYYKPGLLMMCFILPTLVPWYFWGE TFQNSVFVATFLRYAVVLNATWLVNSAAHLFGYRPYDKNISPRENILVSLGAVGEGFHNY HHSFPYDYSASEYRWHINFTTFFIDCMAALGLAYDRKKVSKAAILARIKRTGDGNYKSG*