>SAMD13 MRGVAEVKEPCSLPMLSVDMENKENGSVGVKNSMENGRPPDPADWAVMDVVNYFRTVGFE EQASAFQEQEIDGKSLLLMTRNDVLTGLQLKLGPALKIYEYHVKPLQTKHLKNNSS*