>RNF128 MGPPPGAGVSCRGGCGFSRLLAWCFLLALSPQAPGSRGAEAVWTAYLNVSWRVPHTGVNR TVWELSEEGVYGQDSPLEPVAGVLVPPDGPGALNACNPHTNFTVPTVWGSTVQVSWLALI QRGGGCTFADKIHLAYERGASGAVIFNFPGTRNEVIPMSHPGAVDIVAIMIGNLKGTKIL QSIQRGIQVTMVIEVGKKHGPWVNHYSIFFVSVSFFIITAATVGYFIFYSARRLRNARAQ SRKQRQLKADAKKAIGRLQLRTLKQGDKEIGPDGDSCAVCIELYKPNDLVRILTCNHIFH KTCVDPWLLEHRTCPMCKCDILKALGIEVDVEDGSVSLQVPVSNEISNSASSHEEDNRSE TASSGYASVQGTDEPPLEEHVQSTNESLQLVNHEANSVAVDVIPHVDNPTFEEDETPNQE TAVREIKS*