>RCAN2 MPAPSMDCDVSTLVACVVDVEVFTNQEVKEKFEGLFRTYDDCVTFQLFKSFRRVRINFSN PKSAARARIELHETQFRGKKLKLYFAQVQTPETDGDKLHLAPPQPAKQFLISPPSSPPVG WQPINDATPVLNYDLLYAVAKLGPGEKYELHAGTESTPSVVVHVCDSDIEEEEDPKTSPK PKIIQTRRPGLPPSVSN*