>RBP2 MTRDQNGTWEMESNENFEGYMKALDIDFATRKIAVRLTQTKVIDQDGDNFKTKTTSTFRN YDVDFTVGVEFDEYTKSLDNRHVKALVTWEGDVLVCVQKGEKENRGWKQWIEGDKLYLEL TCGDQVCRQVFKKK*