>RAB15_ENST00000267512 MAKQYDVLFRLLLIGDSGVGKTCLLCRFTDNEFHSSHISTIGVDFKMKTIEVDGIKVRIQ IWDTAGQERYQTITKQYYRRAQGIFLVYDISSERSYQHIMKWVSDVDEVGDATSLPGCGE GASPGKARRGPDGKANASRKLCLPQPWMKTSGTHQKASRRSLLGIRLMRSRNGRWEESKG SSWRRSMAWTSMKQVPAPTSTLKSHSRV*