>PPT1_ENST00000530076 MALKKFVMVKFLNDSIVDPVDSEWFGFYRSGQAKETIPLQETSLYTQDRLGLKEMDNAGQ LVFLATEGDHLQLSEEWFYAHIIPFLG*