>PON3_ENST00000427422 MGKLVALVLLGVGLSLVGEMFLAFRERVNASREVEPVEPENCHLIEELESGSEDIDILPS GLAFISSGLKYPGMPNFAPDEPGKIFLMDLNEQNPRAQALEISGGFDKELFNPHGISIFI DKDNTVYLYVVNHPHMKSTVEIFKFEEQQRSLVYLKTIKHELLKSVNDIVVLGPEQFYAT RDHYFTNSLLSFFEMILDLRWTYVLFYSPREVKVVAKGFCSANGITVSADQKYFASRMFC LRSPG*