>PEX12 MAEHGAHFTAASVADDQPSIFEVVAQDSLMTAVRPALQHVVKVLAESNPTHYGFLWRWFD EIFTLLDLLLQQHYLSRTSASFSENFYGLKRIVMGDTHKSQRLASAGLPKQQLWKSIMFL VLLPYLKVKLEKLVSSLREEDEYSIHPPSSRWKRFYRAFLAAYPFVNMAWEGWFLVQQLR YILGKAQHHSPLLRLAGVQLGRLTVQDIQALEHKPAKASMMQQPARSVSEKINSALKKAV GGVALSLSTGLSVGVFFLQFLDWWYSSENQETIKSLTALPTPPPPVHLDYNSDSPLLPKM KTVCPLCRKTRVNDTVLATSGYVFCYRCVFHYVRSHQACPITGYPTEVQHLIKLYSPEN*