>PDLIM5_ENST00000359265 MSNYSVSLVGPAPWGFRLQGGKDFNMPLTISSAGVQWRNLGSPQPPSPEFKRFSCLSLPS SWDYRHVPPRLANFVFLVETKFPYVGQAGLELPTSGDLPTSASQSAKITGVSHRAWPTLF YTLLFFATIYPEIILY*