>ORMDL3_ENST00000579695 MNVGTAHSEVNPNTRVMNSRGIWLSYVLAIGLLHIVLLSIPFVSVPVVWTLTNLIHNMGM YIFLHTVKGTPFETPDQGKARLLTHWEQMDYGVQFTASRKFLTITPIVLYFLTSFYTKYD QIHFVLNTVSLMSVLIPKLPQLHGVRIFGINKY*