>ORMDL3_ENST00000304046 MNVGTAHSEVNPNTRVMNSRGIWLSYVLAIGLLHIVLLSIPFVSVPVVWTLTNLIHNMGM YIFLHTVKGTPFETPDQGKARLLTHWEQMDYGVQFTASRKFLTITPIVLYFLTSFYTKYD QIHFVLNTVSLMSVLIPKLPQLHGVRIFGINKY*