>ORMDL3 MNVGTAHSEVNPNTRVMNSRGIWLSYVLAIGLLHIVLLSIPFVSVPVVWTLTNLIHNMGM YIFLHTVKGTPFETPDQGKARLLTHWEQMDYGVQFTASRKFLTITPIVLYFLTSFYTKYD QIHFVLNTVSLMSVLIPKLPQLHGVRIFGINKY*