>OR2C3 MMEIANVSSPEVFVLLGFSTRPSLETVLFIVVLSFYMVSILGNGIIILVSHTDVHLHTPM YFFLANLPFLDMSFTTSIVPQLLANLWGPQKTISYGGCVVQFYISHWLGATECVLLATMS YDRYAAICRPLHYTVIMHPQLCLGLALASWLGGLTTSMVGSTLTMLLPLCGNNCIDHFFC EMPLIMQLACVDTSLNEMEMYLASFVFVVLPLGLILVSYGHIARAVLKIRSAEGRRKAFN TCSSHVAVVSLFYGSIIFMYLQPAKSTSHEQGKFIALFYTVVTPALNPLIYTLRNTEVKS ALRHMVLENCCGSAGKLAQI*