>OAS1_ENST00000551241 MMDLRNTPAKSLDKFIEDYLLPDTCFRMQINHAIDIICGFLKERCFRGSSYPVCVSKVVK GGSSGKGTTLRGRSDADLVVFLSPLTTFQDQLNRRGEFIQEIRRQLEACQRERAFSVKFE VQAPRWGNPRALSFVLSSLQLGEGVEFDVLPAFDALGQLTGGYKPNPQIYVKLIEECTDL QKEGEFSTCFTELQRDFLKQRPTKLKSLIRLVKHWYQNCKKKLGKLPPQYALELLTVYAW ERGSMKTHFNTAQGFRTVLELVINYQQLCIYWTKYYDFKNPIIEKYLRRQLTKPRPVILD PADPTGNLGGGDPKGWRQLAQEAEAWLNYPCFKNWDGSPVSSWILLVNLTLVGRRNYTNN *