>NMUR1 MTPLCLNCSVLPGDLYPGGARNPMACNGSAARGHFDPEDLNLTDEALRLKYLGPQQTELF MPICATYLLIFVVGAVGNGLTCLVILRHKAMRTPTNYYLFSLAVSDLLVLLVGLPLELYE MWHNYPFLLGVGGCYFRTLLFEMVCLASVLNVTALSVERYVAVVHPLQARSMVTRAHVRR VLGAVWGLAMLCSLPNTSLHGIRQLHVPCRGPVPDSAVCMLVRPRALYNMVVQTTALLFF CLPMAIMSVLYLLIGLRLRRERLLLMQEAKGRGSAAARSRYTCRLQQHDRGRRQVTKMLF VLVVVFGICWAPFHADRVMWSVVSQWTDGLHLAFQHVHVISGIFFYLGSAANPVLYSLMS SRFRETFQEALCLGACCHRLRPRHSSHSLSRMTTGSTLCDVGSLGSWVHPLAGNDGPEAQ QETDPS*