>NDUFB8_ENST00000370320 MAVARAGVLGVQWLQRASRNVMPLGARTASHMTKDMFPGPYPRTPEERAAAAKKYNMRVE DYEPYPDDGMGYGDYPKLPDRSQHERDPWYSWDQPGLRLNWGEPMHWHLDMYNRNRVDTS PTPVSWHVMCMQLFGFLAFMIFMCWVGDVYPVYQPVCRHHFSYNLGFLSALG*