>NDUFB8 MAVARAGVLGVQWLQRASRNVMPLGARTASHMTKDMFPGPYPRTPEERAAAAKKYNMRVE DYEPYPDDGMGYGDYPKLPDRSQHERDPWYSWDQPGLRLNWGEPMHWHLDMYNRNRVDTS PTPVSWHVMCMQLFGFLAFMIFMCWVGDVYPVYQPVGPKQYPYNNLYLERGGDPSKEPER VVHYEI*