>MUC2 FDGLYYSYQGNCTYVLVEEISPSVDNFGVYIDNYHCDPNDKVSCPRTLIVRHETQEVLIK TVHMMPMQVQVQVNRQAVALPYKKYGLEVYQSGINYVVDIPELGVLVSYNGLSFSVRLPY HRFGNNTKGQC*