>MPZ MAPGAPSSSPSPILAVLLFSSLVLSPAQAIVVYTDREVHGAVGSRVTLHCSFWSSEWVSD DISFTWRYQPEGGRDAISIFHYAKGQPYIDEVGTFKERIQWVGDPRWKDGSIVIHNLDYS DNGTFTCDVKNPPDIVGKTSQVTLYVFEKVPTRYGVVLGAVIGGVLGVVLLLLLLFYVVR YCWLRRQAALQRRLSAMEKGKLHKPGKDASKRGRQTPVLYAMLDHSRSTKAVSEKKAKGL GESRKDKK*