>MEMO1_ENST00000426310 MSNRVVCREASHAGSWYTASGPQLNAQLEGWLSQVQSTKRPARAIIAPRRIFILGPSHHV PLSRCALSSVDIYRTPLYDLRIDQKIYGELWKTGMFERMSLQTDEDEHSIEMHLPYTAKA MESHKDEFTIIPVLVGALSESKEQEFGKLFSKYLADPSNLFVVSSDFCHWGQRFRYSYYD ESQGEIYRSIEHLDKMGMSIIEQLDPVSFSNYLKKYHNTICGRHPIGVLLNAITELQKNG MNMSFSFLNYAQSSQCRNWQDSSVSYAAGALTVH*