>MAGOH MESDFYLRYYVGHKGKFGHEFLEFEFRPDGKLRYANNSNYKNDVMIRKEAYVHKSVMEEL KRIIDDSEITKEDDALWPPPDRVGRQELEIVIGDEHISFTTSKIGSLIDVNQSKDPEGLR VFYYLVQDLKCLVFSLIGLHFKIKPI*