>LCN6 MGGLLLAAFLALVSVPRAQAVWLGRLDPEQLLGPWYVLAVASREKGFAMEKDMKNVVGVV VTLTPENNLRTLSSQHGLGGCDQSVMDLIKRNSGWVFENPSIGVLELWVLATNFRDYAII FTQLEFGDEPFNTVELYSLTETASQEAMGLFTKWSRSLGFLSQ*