>LCN15 MMSFLLGAILTLLWAPTAQAEVLLQPDFNAEKFSGLWYVVSMASDCRVFLGKKDHLSMST RAIRPTEEGGLHVHMEFPGADGCNQVDAEYLKVGSEGHFRVPALGYLDVRIVDTDYSSFA VLYIYKELEGALSTMVQLYSRTQDVSPQALKSFQDFYPTLGLPKDMMVMLPQSDACNPES KEAP*